Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геофізики
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Наукова робота    Публікації    Штат    Співпраця   
 укр.    рус.  

Наукова робота

Бюджетна та госпдоговірна тематика


Кафедра геофізики веде наукові дослідження за бюджетною темою № 11БФ049-02 «Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей геологічних об’єктів і процесів» (науковий керівник – д. геол. наук, професор С.А. Вижва, відповідальний виконавець с.н.с. Безродна І.М.).

В рамках теми кафедрою виконуються наукові роботи в підрозділі: «Розробка теоретичних основ геофізичної томографії складнопобудованих геологічних середовищ» (науковий керівник: д. фіз.-мат. наук, професор Продайвода Г.Т.).

В підрозділі проводяться дослідження:

 • Розробка теоретичних основ геофізичної томографії складно-побудованих геологічних середовищ (відповідальний виконавець – інж. 1 кат. Козіонова О.О.);
 • Розробка нових алгоритмів аналізу перехідних процесів в електромагнітних полях контрольованих джерел з метою підвищення ефективності дослідження структури геоелектричного розрізу (відповідальний виконавець – зав. лаб. Онищук І.І.);
 • Розробка теоретичних і методологічних основ неруйнівних геофізичних досліджень археологічних пам'яток України (відповідальний виконавець – докторант Бондар К.М);
 • Розробка теорії та методології побудови динамічних геолого-геофізичних моделей педосфери на прикладі ДДЗ. (відповідальний виконавець – Меньшов О.І.).

Термін
виконання етапу
Назва етапу, зміст виконуваних робіт
3.01-31.12.2011

Розробка методологічних і теоретичних принципів геофізичної томографії на основі багатокомпонентної нелінійної динамічної флюїдонасиченої тріщинно-порової моделі з внутришньопоровим тиском, яка знаходиться в складно-напруженному стані і під дією температури; теорії перехідних процесів у тонких провідних шарах; методологічних і теоретичних принципів неруйнівної геофізичної діагностики археологічних пам`яток; узагальнення стану геофізичної вивченості педосфери та вибір еталонних об’єктів у межах ДДЗ.

1.01-31.12.2012

Розробка алгоритму і програмного забезпечення прямих і зворотних задач сейсмогравітаційної томографії при пошуках нафти і газу в нетрадиційний породах-колекторах і пошуках інших корисних копалин; методики аналізу площинних зондувань методом перехідних процесів; оптимальної методики польових археолого-геофізичних досліджень; проведення досліджень еталонних об’єктів педосфери.

1.01-31.12.2013

Розробка автоматизованої системи чисельного і графічного аналізу параметрів анізотропії пружних хвиль анізотропних порід-колекторів за даними лабораторних ультразвукових вимірювань зразків керну; розробка інтегрального принципу електромагнітних зондувань заземленими лініями; розробка алгоритму і програмного забезпечення для розв`язання прямих і обернених задач археомагніто-розвідки; побудова геофізичних моделей еталонних об’єктів педосфери.

1.01-31.12.2014

Розробка методологічних і теоретичних основ гравімагнітного методу літологічної томографії та принципів комплексної інтерпретації даних геофізичної томографії; індукційний аналіз електромагнітних зондувань на основі інтегральних характеристик перехідних процесів; створення макету багато-електродної установки електротомографії приповерхневої частини геологічного розрізу на постійному струмі; оцінка інформативності магнітних методів дослідження педосфери.

1.01-31.12.2015

Розробка раціональної технології екогеофізичних досліджень при вивченні геохімічного забруднення довкілля; просторовий аналіз археолого-геофізичної інформації на базі ГІС-систем при вирішенні пам`ятко-охоронних задач; створення загальної теорії та методології геофізичного моделювання педосфери при вирішенні природоохоронних та галузевих задач; приклади застосування нових методів геофізичної томографії та методів неруйнівних археолого-геофізичних досліджень, оцінка їх ефективності; узагальнення одержаних результатів.


Співробітники кафедри в 2012 році вели науково-дослідницьку роботу за госп. договірними темами у Корпорації «Науковий парк Київський університет імені Тараса Шевченка:


за/п

договору
Назва договору «Послуги» Науковий
керівник
Термін виконання
договору «Послуги»
Обсяги
фінансування,
тис. грн.
1 11Н049-07/57 Геоінформаційне забезпечення заходів з вилучення вибухонебезпечних речовин з Інкерманських штолень Бондар К.М., канд. геол. н. 18.09.2012 30.11.2012 85,000
2 1-С/01/01 Комплексні детальні петрофізичні дослідження керну пошукової свердловини №1 Чернечої площі» Вижва С.А., проф., д-р геол. наук 25.01.2012 16.04.2012 99,219

У 2013 році кафедрою геофізики планується проведення таких наукових досліджень за договірними тематиками: Подано 7 запитів на проведення договірних науково-дослідних робіт з Національною Акціонерною компанією «Нафтогаз Україна»:

 1. Комплексні дослідження петрофізичних, геохімічних, мінералого-петрографічних властивостей глибокозалягаючих порід-колекторів з метою оцінки структури пустотного простору, складу цементу, визначення граничних значень фільтраційних та ємнісних параметрів, побудови петрофізичних моделей (н.к. проф. Вижва С.А.)
 2. Розробка теорії і методичних рекомендацій для досліджень впливу термобаричних умов (тиску і температури) на пружні, акустичні, фільтраційно-ємнісні характеристики порід-колекторів та вміщуючих порід (н.к. проф. Продайвода Г.Т.)
 3. Розробка методико-технологічних підходів для побудови 3D геолого-геофізичних моделей при вирішенні задач інверсійних перетворень, комплексної інтерпретації польових геофізичних методів та даних ГДС для оцінки фільтраційно-ємнісних властивостей порід-колекторів (н.к. проф. Вижва С.А.)
 4. Розробка теорії та методичних рекомендацій дослідження формування гідродинамічних моделей нафтогазових покладів на основі геолого-геофізичної інформації(н.к. проф. Продайвод  Г.Т.)
 5. Дослідження фільтраційно-ємнісних властивостей та структури пустотного простору складнопобудованих карбонатних порід карбону (н.к. с.т.н. Безродна І.М.)
 6. Розробка комплексу апаратури для ультразвукових досліджень порід при пошуках родовищ нафти і газу (н.к. проф. Вижва С.А.)
 7. Розробка технології автоматичного контролю привибійної зони глибоких свердловин (н.к. проф. Курганський В.М.)

Подано запити на фінансування:

 1. Заявка до виконавчого протоколу міжнародного договору про науково-технічне співробітництво між Польщею та Україною, спільний проект науково-технічного співробітництва на роки: 2012-2013 (24 місяці). «Дослідження забруднення грунтів і повітря поблизу автошляхів двох міських агломерацій Києва (Україна) та Варшави (Польща) за допомогою магнітних методів».
 2. Амеріканський посольський фонд збереження культурної спадщини «Збереження та документування унікального виробничого центру з виготовлення скла ІІІ-IV cт. н. е. в Комарові» на 2013 р.
 3. Запит до ДФФД у 2012 р. на фінансування наукового/науково-технічного проекту. Надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (конкурс Ф49). «Сучасні геофізичні технології при дослідженні взаємозв`язків між природними та історичними процесами в житті давніх культурних спільнот».
 4. Запит на конкурс (Ф53) спільних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Російського фонду фундаментальних досліджень (РФФД) на 2013 – 2014 роки «Междисциплинарные исследования раннепалеолитических стоянок Украины и юга России: геология, хронология, реконструкция палеосреды и миграций древнейших архантропов».

Планується взяти участь у програмі SEG – Геонауковці без кордонів (Geoscientists without borders). Це проект на два роки, з фінансуванням 50 тисяч доларів щорічно.


ННИ «Институт геологии» кафедра геофізики