Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра геоінформатики
на головну сторінку інституту геології >
Про кафедру    Історія    Навчання    Штат   

Кафедра геоінформатики була створена в ННІ «Інститут геології» Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2008р. (Наказ №08-2054-04 від 24.11.2008). Передумовою створення кафедри стала необхідність впровадження сучасних інформаційних технологій в розв’язання фундаментальних задач в науках про Землю, комп’ютеризації та математизації в галузі екології, надро- та природокористування.

Геоінформатика на сьогодні є одним з най динамічніших напрямків сучасної науки: попит на фахівців у різних галузях перевищує пропозиції в будь-якій частині земної кулі. Спеціалізація вимагає володіння базовими поняттями інформаційного середовища і алгоритмами і потребує наявності навичок оперування засобами розробки і засобами програмування при поєднанні високих вимог до кваліфікації в геологічній галузі.

З перших днів створення кафедра активно включається в організацію навчального процесу, оскільки підготовлений фахівець з даного напряму повинен вільно орієнтуватися в широкому спектрі питань, як геологічного, так і інформаційного і загальнонаукового характеру.

Першим завідувачем кафедри став доктор геологічних наук, професор Жуков Микола Никанорович – провідний фахівець з ймовірнісно-статистичних методів аналізу геологічних даних і інформаційних технологій їх обробки.

Очолював кафедру у 2008–2009 рр. Розробив і впровадив у практику першу в Україні інформаційну систему аналізу різновидової геологічної інформації «Фільтр» (1986, перероблена та розширена версія – 1995).

Автор методу статистичної фільтрації різновидової геологічної інформації для пошуку корисних копалин. Розробив нормативні (математична статистика та обробка геологічних даних, інформатика, програмування) та спеціальні курси (математичні методи обробки геохімічних даних, моделювання геофізичних параметрів, спецпрактикум). Підготовив 5 кандидатів наук.

З 2009–2014 рр. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки Якимчук Микола Андрійович. Виконуючи рішення IV Міжнародної конференції “Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти” (30 березня – 1 квітня 2005 р., м. Київ) ініціював відкриття на геологічному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка освітнього напрямку “геоінформатика” для підготовки фахівців з сучасних комп’ютерних технологій обробки та інтерпретації геолого-геофізичної інформації.

З ініціативи Якимчука М.А. проводилися міжнародні наукові конференції «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти», звіти про які публікувалися в часописі Європейської асоціації геовчених та інженерів (EAGE).

Ініціатор створення і головний редактор провідного фахового наукового видання з геологічних, фізико-математичних (геофізика, геологічна інформатика), географічних та технічних наук – журналу “Геоінформатика” (2002), збірника наукових праць “Теоретичні та прикладні аспекти геоінформатики” (2004). Створив і очолює Всеукраїнську асоціацію геоінформатики (2003). Обраний Головою Українського осередку Європейської асоціації геовчених і інженерів (EAGE), 2004 р. Створив програмне забезпечення розв’язку прямих і обернених задач геології і геофізики для мікро ЕОМ, підготував курси лекцій з математичної геофізики, обробки геологічної інформації і інтерпретації геофізичних полів.

У 2014–2015 рр. обов’язки завідувача кафедри виконував кандидат фізико-математичних наук, доцент Тішаєв Іван Васильович. За його безпосередньою активною участю кафедра здобула ліцензію на провадження освітньої діяльності за ОКР «магістр» спеціальності 8.04010304 – «геоінформатика» і відповідний сертифікат про акредитацію.

Сфера наукових інтересів: математичні методи аналізу геопросторових даних, обробка і тематична інтерпретація матеріалів дистанційних зондувань Землі, геоінформаційні технології.

На сьогодні (2015 р.) завідувачем кафедри є доктор технічних наук, професор Зацерковний Віталій Іванович. У 2013 р. захистив дисертацію Інституті проблем математичних машин і систем НАН України на тему “Методи, моделі та програмно-технічні засоби геоінформаційної підтримки прийняття рішень у системах управління територіями” на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 05.13.06 – Інформаційні технології. Автор 175 наукових та науково-методичних праць, з них 7 монографій (”Основи ГІС”, ”Просторовий аналіз в ГІС”, ”ГІС і бази даних”, ”Обчислювальна техніка: історія розвитку від найпростіших пристроїв для лічби до електромеханічних комп’ютерів”, ”Обчислювальна техніка: історія розвитку від лампових комп’ютерів до комп’ютерів на інтегральних схемах”, ”Аерокосмічні дослідження Землі: історія розвитку” в 2-т, навчальний посібник з грифом МОН ”Алгоритмізація та програмування”, 12 патентів на винаходи.

Сфера наукових інтересів: геоінформаційні системи і технології, дистанційне зондування Землі, системний аналіз, історія техніки.


ННІ «Інститут геології» кафедра геоінформатики