Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ННІ «Інститут геології»
кафедра гідрогеології та інженерної геології
на головну сторінку інституту геології >
Головна    Історія    Штат   
 укр.    рус.    eng.  

Історія

У 1944 році у складі геологічного факультету була створена кафедра гідрогеології та інженерної геології.

Заснування кафедри було викликано необхідністю у нових кадрах, спроможних вирішувати практичні завдання, пов’язані з відновленням народного господарства у післявоєнний період, з розвитком промисловості, сільського господарства та енергетики. Потрібні були фахівці для вирішення проблем з водопостачання, відновлення гідрогеологічної служби, розвитку гідрогеологічної науки.

Основна увага приділялася вивченню складних і малодосліджених на той час умов формування підземних вод артезіанських басейнів України. Проводилася робота по узагальненню матеріалів попередніх досліджень і виконувалася еколого-геологічна оцінка ресурсів підземних вод. Під керівництвом проф. Макова К.І. було створено перший педагогічний колектив кафедри.

У повоєнні роки колектив кафедри під керівництвом проф. Бабинця А.Є. займався регіонально-геологічними дослідженнями та вивченням мінеральних вод України. Проводився аналіз умов формування та мінеральних вод, що давало можливість цілеспрямовано планувати їх пошук. Багато розробок було пов’язано з вивченням підземних вод територій зрошувальних земель, гідрогеологічних умов районів новобудов на півдні країни.

Науковий напрямок школи під керівництвом проф. Ф.А. Руденка пов’язаний з вивченням умов формування підземних вод артезіанських басейнів України, аналізом та обробкою даних гідрогеологічних досліджень, вивчення основних закономірностей розповсюдження та умов залягання підземних вод, зональності та особливостей формування головних типів підземних вод, розробкою загальних принципів гідрогеологічного районування.

За ініціативою Ф.А.Руденка були створені науково-дослідні лабораторії та науково-дослідні групи.

Виконувались регіональні дослідження умов формування підземних вод Українського щита і гідрогеологічних умов поховання промислових відходів у глибокі горизонти. Багато уваги приділено мінеральним та термальним водам України, їх лікувальним властивостям, а також охороні підземних вод від виснаження та забруднення. Вивчалися питання які стосувалися гідрогеології родовищ корисних копалин та прогнозів змін гідрогеологічних умов навколишніх територій.

Професор Руденко Ф.А. виховав цілу плеяду вчених і викладачів високої кваліфікації, які під його керівництвом, а потім самостійно продовжували започатковані ним наукові дослідження з теоретичних та практичних питань гідрогеології. Серед них доктор геол.-мін. наук проф. Дробноход М.І. , доктор геогр. наук проф. Пелешенко В.І., доктор геол.-мін. наук, проф. Фіалко О.Й., канд. геол.-мін. наук, доц.. Солдак А.Г., канд. геол.-мін. наук, доц.. Шабатин В.С., канд. геол.-мін. наук, доц. Мандрик Б.М.

Напрямок наукової роботи кафедри під керівництвом професора Жернова І.Є. пов’язаний з моделюванням фільтрації і міграції підземних вод, еколого-геологічними дослідженнями. Професором І.Є. Жерновим була створена широко відома (як провідний науковий центр з питань гідрогеологічного моделювання) науково-дослідна лабораторія меліоративної гідрогеології (у подальшому екологічної гідрогеології). Виконувались роботи з вирішення проблем будівництва і проектування Південноукраїнської та Північнокримської зрошувальної систем, будівництва Каховської ГЕС, забезпечення населення, промисловості та сільського господарства водою. Виконувалися гідрогеологічні та інженерно-геологічні прогнози із застосуванням математичного моделювання геофільтрації і міграції; екологічна оцінка складних природних систем, розробка досконалих методів та відповідної апаратури для досліджень складу і водно фізичних властивостей порід, їх гідрогеологічних, гідрофізичних, гідрохімічних параметрів.

Колектив лабораторії складали молоді талановиті вчені, в майбутньому відомі науковці, серед них доктор геол.-мін. наук проф. Ситніков А.Б., доктор геол.-мін. наук проф.. Огняник М.С., доктор геол.-мін. наук Сухоребрий А.А., доктор техн. наук Файбишенко Б.О, доктор техн. наук. Ромащенко М.І.; кандидати наук М.Є. Дзекунов, Н.М. Блохіна, М.М. Муромцев, І.М Павловець, С.П. Джепо, Л.Л. Брікс, С.О. Павловський, Кошляков О.Є.

Завідувач кафедри Солдак А.Г. і колектив кафедри займалися питаннями гідромеліоративного районування степової зони України. Проводилося районування південної частини України за особливостями природного режиму підземних вод, районуванням території іригаційного будівництва в степовій зоні. Всі дослідження мали як наукове так і практичне значення. Їх результати широко використовувалися проектними організаціями і були дуже актуальними і для науковців та студентів.

Викладачі кафедри були у складі експедицій, брали участь у геологічних та гідрогеологічних зйомках, в тому числі і за кордоном (Камбоджі, Сірія, Афганістан).

Була створена база для проходження навчальної практики зі спеціальності.

Значним внеском у вивчення ресурсів підземних вод Українського щита, а також в теорію і практику гідрогеології стали наукові дослідження під керівництвом проф. Дробнохода М.І. Зокрема, були розроблені теоретичні основи формування і оцінки природних й експлуатаційних запасів підземних вод українського щита, які знайшли широке застосування при вирішенні практичних питань водопостачання. Велика увага приділялася розробці методики оцінки запасів тріщинних вод гідродинамічними методами з застосуванням математичного моделювання.

Напрямок наукової діяльності кафедри під керівництвом доц. Кошлякова О.Є пов’язаний з гідрогеологічним моделюванням, вивченням екологічних проблеми підземної гідросфери, охороною навколишнього середовища та раціональним використання природних ресурсів при розробці родовищ корисних копалин. Виконуються гідрогеологічні та інженерно-геологічні прогнози із застосуванням математичного моделювання та геоінформаційних технологій; екогеологічна оцінка складних природно-техногенних систем.

Кафедра готує студентів за спеціальністю гідрогеологія. Гідрогеологія як самостійна комплексна наука про підземні води, задовольняє вирішення нагальних практичних проблем господарювання, зокрема, забезпечення питного водопостачання та будівництва. Студенти-гідрогеологи спеціалізуються за такими основними напрямками: пошуки та розвідка родовищ підземних вод, інженерно-геологічне обґрунтування будівництва та реставрації споруд (зокрема, пам’яток історії та архітектури), екологічна геологія. Навчаючись в магістратурі студенти опановують низку спеціалізованих дисциплін, а саме еколого-економічний аналіз надрокористування, екологічна експертиза та аудит об’єктів використання надр, сучасні інформаційні технології (застосування географічних інформаційних систем), іноземна мова за професійним спрямуванням.

Кафедра виконує підготовку аспірантів за двома спеціальностями 04.00.06 – гідрогеологія, 04.00.07 – інженерна геологія.

Серед випускників кафедри багато відомих науковців, докторів та кандидатів наук, керівників великих підприємств:

  1. д. г.-м. н, проф. Дробноход М.І. – академічна нагорода Ярослава Мудрого, орден “Академічних пальм” урядова нагорода Франції, медаль “Відмінник освіти”, нагороджений державною премією України за наукові праці “Формування запасів підземних вод, як джерел якісного водопостачання та раціонального використання.”
  2. к.г.-м.н, доц. Шабатин В.С. – присвоєне почесне звання “Заслужений працівник народної освіти України”
  3. д. г.-м. н., проф. Ситніков А.Б. – лауреат премії ім. В.І.Вернадського НАН України
  4. д. г.-м. н, проф. Огняник М.С. – лауреат премії ім. В.І.Вернадського НАН України, нагороджений державною премією України за наукові праці “Формування запасів підземних вод, як джерел якісного водопостачання та раціонального використання.”
  5. д.г-м.н. Шестопалов В.М. – академік НАН України, лауреат премії ради Міністрів СРСР, заслужений діяч наукиУкраїни.
  6. д.т.н Ромащенко – директор Інституту гідротехніки та міліорації
  7. д.г-м. н. Лялько В.І. – член кор. НАН України, директор Центру аерокосмічних досліджень Землі ІГН НАН України
  8. д.т.н. Веселов В.В. – член кор.АН Республіки Казахстан.
  9. д. г.-м. н, проф. Ситніков А.Б. – Лауреат премії В.І.Вернадського НАН України.

Колектив кафедри співпрацює з установами Академії наук України, комітетом по геології та використанню надр України, Московським державним університетом (Росія), Московським геологорозвідувальним інститутом (Росія), Санкт-Петербурзьким гірничим інститутом (Росія), Дрезденським технічним університетом (Німеччина), Міжнародною асоціацією “Український центр менеджменту землі та ресурсів”.


ННІ «Інститут геології» кафедра гідрогеології та інженерної геології