Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Структура

/  Головна /  Структура / 

Науково-дослідний сектор
фізико-хімічних досліджень гірських порід


адреса: 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
телефон:   (044) 259-70-23
e-mail: knv@univ.kiev.ua

Науковий керівник:
Толстой Михайло Іванович
заслужений діяч науки і техніки, професор.

Завідувач сектору:
Костенко Наталія Валентинівна
кандидат геологічних наук


Засновник,
науковий керівник
проф. Толстой М.І.


Наукові дослідження були започатковані у 1959 році створеною наказом МВСО УРСР науково-дослідною лабораторією радіометричних і фізико-хімічних досліджень гірських порід НДС Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, під керівництвом М.І. Толстого. У 1966 році РМ УРСР на її основі була створена Проблемна науково-дослідна лабораторія фізико-хімічних досліджень гірських порід геологічного факультету, яка у 2007 році реорганізована у науково-дослідний сектор фізико-хімічних досліджень гірських порід.

Завідувачи ПНДЛ Завідувачи сектору

Перший завідувач ПНДЛ Остафійчук І.М.
(1966-1971)

Сухорада А.В.
(1971-1981)

Соловйов І.В.
(1981-1994)

Гожик А.П.
(1995-2006)

Шабатура О.В.
(2007-2008)

Костенко Н.В.
(з 2009 р)

Основний напрямок наукової діяльності: Вивчення кількісних закономірностей розподілу хімічних елементів і фізичних характеристик у магматичних породах для з’ясування їх генезису, співставлення і кореляцій та металогенічного прогнозу.

Основними об’єктами польових, творчих і лабораторних аналітичних досліджень були гранітоїди Українського (УЩ) і Балтійського щитів, Центрального Казахстану, Західного Забайкалля, Словаччини, Моравії, Південної Німеччини, а також неовулканітів Кавказу, Карпат, Угорщини.

В основу наукових досліджень були покладені теоретичні та практичні розробки створеної ще у 1959 році проф. М.І. Толстим наукової школи «Прикладна петрофізика і петрогеохімія магматичних порід».

Науковими консультантами досліджень у різні роки були: проф. Коптєв-Дворніков В.С., проф. Короновський М.В. (МДУ), проф. Ляхович В.В., Беус О.О. (Інститут літосфери АН СРСР), акад. Таусон Л.В. (Інститут геохімії СОАН СРСР), проф. Ширинян К.Г. (ІГН АН Арменії), проф. Ейнор О.Л. (Київський університет), проф. Галецький Л.С. (ІГН АН України), к.г.н. Ветров В.Р. (ПЗ управління Мінгео СРСР), акад. Цамбел Б. (Братислава), акад. Штельцл Г. (Брно).

Головні етапи досліджень:

1959-1970 рр.

Експедиційні польові роботи на північній частині УЩ. Методичні геолого-геохімічні і петрофізичні роботи в Центральному Казахстані (Тасадирський, Криккудуцький, Боровський масиви, Улу-Тау, Сарису-Тенгізький райони). Розробка пошуково-геохімічних, петрофізичних методів досліджень по вибору методів опробування, аналітичних робіт, розробка і вдосконалення польових і лабораторних робіт і апаратури, розробка оптимальних методик кількісної (статистичної) обробки і аналізу даних.

1968-1975 рр.

Польові експедиційні роботи (геолого-геохімічні і петрофізичні) гранітоїдів Західного Забайкалля (Баргузинський, Витимканський, Бічурський, Гуджирський масиви). Апаратурні, аналітичні розробки і обробка даних.

1970-1985 рр.

Польові експедиційні роботи по вивченню і опробуванню неовулканітів Кавказу (Передкавказзя, Приельбруського, Казбекського районів, Арменії), Карпат, Угорщини, Карелії, Кольського півострова. Обробка, аналіз даних.

1986-1995 рр.

Польові експедиційні роботи по опробуванню, геолого-геохімічному, петрофізичному вивченню гранітоїдів Південної та Центральної частини УЩ. Аналітичні, лабораторні роботи. Розробка міжвідомчих стандартів складу магматичних порід.

1990-2000 рр.

Геоекологічні регіональні роботи по вивченню ландшафтно-геохімічних особливостей, геолого-соціальному обґрунтуванню придатності виділених регіональних рекреаційних зон (Передкарпатських та Південно-Поліських) для рекреаційного застосування.

з 2000 р. по теперішній час

Обробка, аналіз, узагальнення зібраного фактичного матеріалу, його оприлюднення і публікація.

Основні досягнення

 1. Розробка раціональних методів опробування магматичних утворень, методики кількісного аналізу масової геохімічної та петрофізичної інформації, раціонального комплексу високоточного аналізу складу і фізичних властивостей гірських порід і відповідної апаратури.
 2. Створення банку галузевих стандартів (17) складу магматичних порід.
 3. Створення на факультеті багатоознакової літотеки складу і фізичних властивостей магматичних порід на базі зібраного за багато років унікального фактичного польового й аналітичного матеріалу.
 4. Встановлення регіональних кларків макро- і мікроелементів, фізичних властивостей у гранітоїдних породах Українського щита, Центрального Казахстану, Західного Забайкалля, Німеччини, Моравії, Словаччини, неовулканітів Карпат, Кавказу та Угорщини.
 5. Розробка методики палеогеодинамічного аналізу.
 6. Виявлення 14 рудопроявів в Центральному Казахстані та на території Українського щита. Виявлені радонові аномалії в межах Ірпінь-Ворзель-Бучанської рекреаційної зони.
 7. Зареєстровано 11 винаходів та наукове відкриття (патент на відкриття № 417-А, диплом № 333 (м. Москва, 05.06.2007)) «Явление петрофизической фиксации геодинамических процессов гранитоидными образованиями».
 8. Надруковано 300 наукових статей, 68 наукових звітів, 22 випуски наукових збірників, 4 навчальних посібника, 3 підручника, 10 монографій.
 9. Захищено 12 докторських та 17 кандидатських дисертацій за матеріалами ПНДЛ та сектору.
 10. Активна участь у навчальному процесі:
  • розробка і виконання навчальних практикумів з спектрального, полум’яно-фотометричного та радіометричного аналізу, навчальних польових практикумів з геохімічних та радіометричних методів досліджень, участь студентів у переддипломних практиках в експедиціях ПНДЛ, керівництво курсовими та дипломними роботами;
  • організація та реалізація аспірантури для співробітників факультету і закордонних країн (Чехословаччина, Німеччина);
  • складання методичних посібників з методів аналітичних і польових досліджень.
 11. Організація та участь (в т.ч. керівництво) у 4 республіканських наукових міжвідомчих програмах і відповідних експедиціях, 2 наукових тематичних програмах з Лейпцизьким, Братиславським, Брненським університетами.
 12. Організація та проведення значної кількості міжвідомчих, багатогалузевих республіканських та міжнародних наукових проектів, конференцій. Підготовлено та видано значну кількість наукових збірників, матеріалів наукових зібрань.
 13. Виконання ПНДЛ протягом низки років обов’язків головної організації у СРСР з петрофізики геологічних утворень.
 14. Проведення 5 республіканських шкіл для геологів Міністерства геології УРСР та СРСР з питань нових методів геологічних досліджень і аналізу масової геохімічної та петрофізичної інформації.

Зібраний за багато років унікальний фактичний польовий і аналітичний матеріал щодо геології, складу і фізичних властивостей магматичних порід об’єктів досліджень в останні роки проходить всебічний аналіз, узагальнення та оприлюднення.

Наукові винаходи і наукове відкриття Відзнаки за навчально-педагогічну роботу Монографії та підручники

Діяльність сектору

Пріоритетні напрями наукових досліджень

 • Вивчення кількісних закономірностей розподілу хімічних елементів і фізичних характеристик плутонічних порід для оцінки їх петроґенезису, металоносності, співставлення та кореляції.
 • Систематизація, класифікація і створення багатоознакових банків петрофізичних і петрогеохімічних даних гранітоїдів.
 • Створення міжвідомчої науково-навчальної літотеки кристалічних порід.
 • Оцінка палеогеодинамічних умов формування та існування магматичних утворень.
 • Комплексні геоекологічні дослідження рекреаційних зон.
 • Комплексні польові та лабораторні геолого-петрофізичні дослідження:
  • Вимірювання об’ємної активності 222Rn у повітрі, пробах води тощо.
  • Визначення β-випромінювання, γ-випромінювання у пробах грунту, гірських породах.
  • Визначення аномалій електропровідності в верхній частині геологічного розрізу.
  • Визначення густини, питомої ваги, пористості, теплоємності, теплопровідності, швидкостей розповсюдження повздовжніх і поперечних хвиль у магматичних порідах.
 • Мінералого-петрографічні дослідження магматичних порід.
 • Петрофізична оцінка придатності гранітоїдів для створення геологічного сховища РАВ.

На даний час колектив НДС фізико-хімічних досліджень гірських порід проводить дослідження за держбюджетною тематикою (тема № 11 БФ 049-01) «Створення прототипу геологічного депозитарію території України та принципових засад його ефективного використання в якості державного надбання», підрозділ 4. «Рідкіснометальність гранітоїдів Українського щита, їх речовинно-петрофізична оцінка» (керівник – Толстой М.І. докт. геол.-мін. наук, професор).

Штатні співробітники

Толстой Михайло Іванович – професор, доктор геолого-мінералогічних наук, провідний науковий співробітник;

Костенко Наталія Валентинівна – завідувач Сектору, кандидат геологічних наук;

Слинько Андрій Станіславович – інженер 3-ї категорії;

Божко Олена Андріївна – технік 1-ї категорії;

Жукова Світлана Володимирівна – технік 1-ї категорії.

Постійні позаштатні співробітники

Чепіжко Олександр Валентинович – професор (Одеський університет);

Кадурін Володимир Миколайович – доцент (Одеський університет);

Гожик Андрій Петрович – доцент (Київський університет);

Степанюк Василь Петрович – професор (Івано-Франківський університет);

Гасанов Юрій Лютфалійович – провідний інженер (Київський університет);

Шабатура Олександр Вікторович – докторант (Київський університет).


 
Інститут геології