Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Новини

/  Головна /  Новини / 

Програма розвитку кафедри геофізики ННІ «Інститут геології»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка


Навчальна та навчально-методична робота

Кафедра геофізики заснована в університеті в 1944 р. за ініціативи академіка АН УРСР В.А. Сельського. З цього часу вона є провідним центром по підготовці фахівців-геофізиків для потреб підприємств Державної геологічної служби України, НАК Нафтогаз України, інститутів НАН України, проектних, будівельних та вишукувальних інститутів.

Головним завданням кафедри є підготовка висококваліфікованих фахівців, що володіють сучасними теоретичними знаннями в області геології, фізики, математики, хімії, методами та методиками польових і лабораторних геофізичних досліджень, програмними засобами обробки даних, методами візуалізації та інтерпретації геолого-геофізичної інформації, які направлені на пошук родовищ корисних копалин, забезпечення будівництва промислових і цивільних об’єктів, моніторинг геологічного середовища, вирішення практичних та теоретичних задач в галузі сейсмології, фізики Землі, фізики атмосфери, фізики космосу, екології та охорони довкілля, агропромислового комплексу, військової справи.

В зв’язку з цим вважаю за необхідне посилення та подальший розвиток науково-методичних основ базових геофізичних дисциплін, які викладаються як для студентів геофізичних спеціальностей так і для інших студентів Інституту геології. Це є основою для запровадження за потребами економіки подальшої спеціалізації за методами сейсмометрії, геофізичних досліджень свердловин, ядерної геофізики, електрометрії, гравіметрії, магнітометрії, петрофізики, математичного моделювання геофізичних параметрів та інше.

Впровадження норм Закону України «Про вищу освіту» та переліку спеціальностей, який наближений до норм ЄС, вимагає розробки гнучких програм підготовки фахівців-геофізиків на всіх рівнях від молодшого бакалавра, бакалавра і магістра до доктора філософії і доктора наук. Завданням кафедри на найближчих 5 років має стати розробка нових програм і навчальних планів, які на базі вивчення досвіду провідних університетів світу, дозволять інтегруватись в європейський і світовий освітній простір, забезпечать повноту підготовки і мобільність наших студентів.

Безумовно, це вимагатиме прийняття заходів щодо забезпечення навчального процесу методичними розробками першої необхідності. На даний час кафедра практично повністю забезпечена національними підручниками та посібниками з базових геофізичних дисциплін. Ставиться завдання підготовки англомовних програм та методичних розробок. Для цього необхідно розробити стратегію переходу на викладання магістерських програм виключно англійською мовою та графік підготовки методичного забезпечення. Важливим елементом є підготовка викладачів, організація їх стажування та перепідготовки у провідних європейських університетах.

Виключно своїми силами це буде важко зробити, тому потрібно створювати консорціуми з Івано-Франківським університетом нафти і газу та Національною гірничою академією України, а також провідними європейськими університетами: Аахенський університет, Фрайбурзька гірнича академія, університет Тюбінгена (Німеччина), університет Дельфі (Нідерланди), університет м. Цюріх (Швейцарія), Краківська гірничо-металургійна академія, Опольський університет (Польща), університет Миколаса Ромеріса (Литва) та інші.

Є доцільним переорієнтування студентів магістерської підготовки на переважну посилену самостійну роботу та навчання у інтерактивному консультаційному режимі, що підвищить як рівень їх навчальної підготовки, так і рівень магістерських робіт. При підготовці магістрів налагодити зв‘язок із виробничими, науковими та комерційними організаціями, так, щоб студенти могли брати участь у реальних проектах та замовленнях і вже мали уявлення про ті завдання і процеси прийняття рішень, які дійсно вимагаються сучасністю (підприємства НАК «Нафтогаз України», Інститут геофізики НАНУ та його Карпатське відділення, УкрДГРІ, КІІВД «Енергопроект», ВГО «Укргеофізика», ВГО «Укргеологія», приватні компанії та інші) та ін. Магістерські роботи із використанням матеріалів цих організацій відзначаються, як правило, науковою обґрунтованістю і повнотою матеріалів.

Оскільки викладачами кафедри забезпечується також проведення навчальних, навчально-виробничих та виробничих практик студентів ІІ-VІ курсів Інституту геології то значну увагу приділити організаційно-методичним питанням проведення геофізичної частини І-ої геологічної практики в межах Канівського полігону та ІІ-ої навчальної практики з геологічного картування в межах Кримського, Карпатського та Житомирського полігонів. Особливу увагу необхідно звернути на посилення методичного та апаратурного забезпечення при проведенні спеціалізованої геофізичної практики для студентів 3-го курсу на полігоні Корнін, яка є базовою для присвоєння кваліфікації геофізика та отримання практичних навичок для студентів геофізичної спеціалізації.

Виконання норм Закону України «Про вищу освіту» потребує розробки і впровадження сучасних програм підготовки докторів філософії зі спеціальності геофізика. Ці програми вже розроблені, проходить їх обговорення і підготовка до впровадження. Суттєвою вимогою буде затвердження тематики дисертаційних досліджень виключно з актуальних напрямків розвитку науки і техніки та за погодженням із виробничими організаціями. На часі також впровадження спільних програм підготовки докторів філософії із провідними університетами Франції (Гірнича школа Нансі університету м. Лоран), Норвегії (університети м. Тромсо та м. Ставангер), Польщі (Краківська гірничо-металургійна академія).

Щодо кадрового забезпечення, то, на даний момент викладацький склад кафедри має оптимальну вікову структуру. Тут працюють як досвідчені, так і молоді викладачі, які вже мають досвід практичної роботи на виробництві. В той же час за найближчі декілька років необхідно підготувати 2-3 докторів наук із молодих викладачів кафедри на заміну професорам Продайводі Г.Т. та Курганському В.М., які виходять на наукову пенсію. Для підтримки спадковості необхідно підготувати 1-2 молодих асистентів із числа науковців та аспірантів кафедри. Перехід на англомовні програми вимагає постійного вдосконалення знання іноземної мови через проходження курсів, закордонних стажувань та самопідготовки. Опікуватись створенням кадрового резерву, готуючи до подальшої роботи та викладання успішних студентів, аспірантів та провідних фахівців із виробництва, які мають досвід застосування сучасних геофізичних технологій.

Залучати до викладання провідних фахівців Інституту геофізики НАНУ, а також зарубіжних лекторів в рамках програми SEG, ЕAGE, AAPG, Erasmus+, фонду Фулбрайта, DAAD. Для більш повного використання потенціалу академічних інститутів НАН України доцільним є створення спільної програми підготовки магістрів та докторів філософії за спеціалізацією Фізика Землі разом з Інститутом геофізики НАНУ.

Наукова робота

Наукові дослідження на кафедрі проводяться за трьома головними напрямами:

 1. Фундаментальні теоретичні дослідження фізичних параметрів складнопобудованого анізотропного геологічного середовища з врахуванням нелінійних ефектів та термодинамічних умов. Математичне моделювання
 2. Прикладні дослідження для вирішення задач пошуків родовищ нафти і газу в складнопобудованих породах-колекторах нафти і газу; геофізичного моніторингу небезпечних геологічних процесів, інженерної та екологічної геофізики, агро- та археологогеофізичних дослідження, і ГІС в геології.
 3. Комплексні петрофізичні дослідження гірських порід і руд, матеріалів, ґрунтів для вирішення практичних задач та підтримки прийняття управлінських рішень.

Для проведення наукових досліджень залучається весь професорсько-викладацький склад та співробітники НДЧ, аспіранти, студенти старших курсів.

Розвиток напрямку статистичного моделювання випадкових процесів і полів, розробка сучасної геофізичної апаратури проводиться у співпраці із фахівцями механіко-математичного факультету. Розробка систем моніторингу та дослідження сонячно-земних-місячних зав’язків разом із спеціалістами АО та фізичного факультету.

Головними завданнями в галузі наукової роботи буде підсилення інноваційної складової шляхом співпраці з науковим парком університету, виконання госпдоговірної тематики за замовленням підприємств НАК Нафтогаз України, участь у конкурсах наукових проектів по програмі Горизонт 2020, Erasmus+, DAAD, DFG, NATO.

Розширення членства у Міжнародних організаціях (EAGE, SEG, AAPG, EGU, IAGA) та заходах, що вони організовують. Публікації у Міжнародних журналах. Отримання Міжнародних грантів на участь у Міжнародних конференціях, короткотермінове стажування, проведення наукових досліджень. Для цього – пошук зарубіжних партнерів, зацікавлених у спільних дослідженнях.

До наукової діяльності залучати перспективні молоді кадри, що займаються розробкою апаратури, методик геофізичних досліджень, питаннями застосування комп‘ютерних технологій для математичного моделювання, візуалізації та інтерпретації геолого-геофізичної інформації.

Перспективи розвитку кафедри. До пріоритетних завдань кафедри у майбутньому слід віднести наступні:

 • Забезпечення фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін англомовними програмами та методичними рекомендаціями;
 • Створення спільних магістерських програм та програм PhD з провідними університетами Європи;
 • Введення у рамках існуючих курсів підготовки магістрів розділів щодо навичок написання наукових статей у міжнародних наукових виданнях під егідою Elsevier, Springer, Willey, EGU і т.д., навчання проектної англійської мови, навчання написанню проектних пропозицій та подання грантових заявок у рамках програм Horizon 2020, NATO, DAAD, DFG, Erаsmus+, Вишеградський фонд, Франкофонія та інші.
 • Подальший розвиток провідних наукових напрямків кафедри із розробкою нових методологічних підходів та використанням сучасного програмного забезпечення як провідних сервісних геофізичних компаній, так і власних розробок кафедри;
 • Посилення наукових зв‘язків із геологічними науковими установами НАНУ для створення спільних наукових проектів у сфері сейсмології, Фізики Землі, регіональних геофізичних досліджень, розробки нормативної бази;
 • Підвищення професійного рівня викладачів кафедри шляхом наукового співробітництва із міжнародними геологічними організаціями, стажуванням у провідних університетах та геофізичних компаніях, короткострокових курсів із залученням міжнародних лекторів;
 • Зміцнення вертикалі роботи кафедри щодо ефективного обміну знаннями та досвідом: студент – бакалавр – магістр – аспірант – докторант – викладач – науковець – професор;
 • Подальший розвиток матеріально-технічної бази лабораторій сеймоакустики, ГДС, ядерної геофізики, магнітометричної та електрометричної лабораторій;
 • Збільшення обсягів наданих послуг петрофізичною лабораторією та отримання нею міжнародних сертифікатів;
 • Посилення співпраці з науковим парком щодо комерціалізації результатів наукових досліджень.


Професор, доктор геологічних наук,
pаслужений працівник освіти України
С.А.Вижва

 
Інститут геології