Київський національний університет імені Тараса Шевченка
навчально-науковий інститут
ІНСТИТУТ ГЕОЛОГІЇ
 03022, Київ, вул. Васильківська, 90
Головна
Новини
Контакти
Структура
Викладачі
Абітурієнту
Навчання
Аспірантура і докторантура
Наукова робота
Наукові експертизи
Конференції
Наші партнери
Геологічний музей
Бібліотека
Онлайн-бібліотеки
Фотогалерея
Посилання
Студпарламент

 

Абітурієнту

/  Головна /  Абітурієнту / 

про Інститут геології


Серед природничих наук геологія посідає особливе місце, оскільки вивчає будову і розвиток нашої спільної оселі – планети Земля, її походження, мінеральні багатства, екологічні аспекти надро- і природокористування. Величезне значення для повсякденного життя суспільства мають питання інженерної геології, водозабезпечення наших селищ і міст, передбачення землетрусів та інших небезпечних явищ. Це зумовлює широке коло питань, які розв’язує геологія, розмаїття наукових дисциплін і методів геологічних досліджень.

Геологічний факультет Київського університету заснований у 1944 році. Серед випускників факультету чимало вчених-геологів зі світовим визнанням – десятки академіків, членів-кореспондентів, докторів наук, лауреатів Державної премії та Тараса Шевченка, заслужені діячі науки і техніки, відкривачі цілої низки великих родовищ корисних копалин.

У 2014 році факультет реорганізовано в навчально-науковий інститут «Інститут геології».

Випускники Інституту є фахівцями в широкому спектрі видів діяльності: геологічна зйомка; пошуки та розвідка родовищ нафти і газу, металічних та неметалічних корисних копалин, підземних вод; видобувна промисловість; інженерно-геологічні дослідження; охорона природи; еколого-економічний аналіз та екологічна експертиза надрокористування; екологічний моніторинг геологічного середовища; мінералогія та гемологія; професійно-технічна та вища освіта тощо.

Сьогодні у підготовці студентів-геологів задіяні 64 викладачі та співробітників науково-дослідної частини Інституту (в тому числі досвідчені фахівці Національної академії наук України та провідних галузевих науково-дослідних інститутів), з них 24 доктори наук, 31 кандидата наук.

Підготовку фахівців-геологів забезпечують 7 кафедр:

Студенти здобувають освіту з шести спеціальностей: "геологія", "геохімія і мінералогія", "гідрогеологія", "геофізика", "геологія нафти і газу" та "геоінформатика".

Геологія займається дослідженням походження та тривалого геологічного розвитку нашої планети, її будови, складу та закономірностей формування родовищ найрізноманітніших корисних копалин. Складність об'єкту обумовлює неабияку диференціацію геологічної науки.

Геологічна практика

Підготовка спеціалістів в геологічній галузі здійснюється за цілою низкою спеціальностей на основі базової геологічної освіти, що забезпечується базовою кафедрою загальної та історичної геології та кафедрою геології родовищ корисних копалин за програмами бакалаврату. Цими кафедрами здійснюється також підготовка висококваліфікованих спеціалістів-геологів, магістрів та науковців за спеціалізаціями: стратиграфія і палеонтологія, структурний аналіз, геологічна зйомка, пошуки, розвідка та економічна оцінка родовищ корисних копалин.

Мінералогія, геохімія та петрологія – фундаментальні самостійні та глибоко структуровані науки про речовинний склад, історію та умови формування Всесвіту, Землі в цілому та різних її геосфер, конкретних гірських порід, руд, мінералів, ґрунтів, техногенних систем. Створюють наукові основи для пошуків та оцінки родовищ мінеральної сировини, займаються вдосконаленням технологій її переробки, залучають нові види мінеральної сировини у промислове використання, оцінюють якість сировини та забруднення довкілля.

Петрографічні заняття

У межах спеціальності готуються мінералоги, геохіміки, петрографи, фахівці з оцінки коштовного та напівкоштовного каміння, спеціалісти з технічної та експериментальної петрографії, інженери та інспектори в галузі геології та геологорозвідки, видобувної промисловості, охорони навколишнього середовища та музейної справи.

Гідрогеологія як самостійна комплексна наука про підземні води задовольняє різні потреби господарства. Студенти опановують такі дисципліни, як інженерно-геологічні дослідження, зокрема, для охорони та реставрації пам’яток історії та архітектури; геолого-економічна оцінка експлуатаційних запасів питних, технічних та мінеральних підземних вод; екологічна експертиза та екологічний аудит; еколого-економічний аналіз надрокористування; сучасні технології в гідрогеології, зокрема, ГІС-технології.

Підготовка фахівців з геофізичних досліджень, вивчення петрофізичних параметрів гірських порід та математичної обробки геолого-геофізичних даних виконується на кафедрах геофізики, нафти і газу та геоінформатики.

Геофізична зйомка в Карпатах

Геофізика – одна з найважливіших фундаментальних наук, яка вивчає дистанційними геофізичними методами фізичні процеси і явища в Землі. Незаперечною перевагою геофізичних методів є можливість довгострокової автоматичної реєстрації геофізичної інформації на будь-яких глибинах в надрах Землі, на поверхні океанів і морів, у космічному просторі.

Геофізика повністю забезпечує пошуки родовищ нафти і газу на акваторіях морів і океанів. Геофізичні методи широко застосовуються для розв’язання завдань теоретичної геології, екології, при пошуках підземних вод. Кафедра геофізики забезпечує підготовку фахівців за такими спеціалізаціями, як фізика Землі, прикладна геофізика, екологічна геофізика та комп’ютерна геофізика.

Геологія нафти і газу займається прогнозуванням, пошуками, розвідкою та геологічним супроводом експлуатації родовищ нафти і газу. З метою створення комплексних геолого-промислових моделей нафтогазових родовищ, відновлення умов формування пасток та покладів вуглеводнів виконується збір та обробка різноманітної геолого-геофізичної інформації із застосуванням аналітичних досліджень, сучасних комп'ютерних технологій, освоєння яких є обов'язковою частиною процесу підготовки майбутніх фахівців з геології нафти і газу.

Комп’ютерна обробка даних

Геоінформатика готує фахівців з таких напрямів: застосування та розробка комп’ютерних програм та математичних методів для аналізу геологічної інформації; інформаційне супроводження надро- та землекористування; виготовлення електронних карт; планування геологорозвідувальних робіт; проектування в середовищі географічних інформаційних систем.

У підготовці фахівців Інститут орієнтується на сучасні тенденції розвитку освіти. З цією метою розроблено і впроваджено в життя нові навчальні плани, в яких передбачено три рівні підготовки фахівців: бакалавр, спеціаліст, магістр. Бакалавр будь-якого фаху одержує знання з базових геологічних дисциплін. Магістр продовжує подальшу спеціальну підготовку з обраного фаху.

Важливе місце в системі підготовки висококваліфікованих фахівців-геологів займають навчальні практики в Карпатах, Криму, Придніпров’ї та Поліссі. Виробничі практики після третього та четвертого курсів студенти Інституту проходять в академічних інститутах, в геологічних партіях та експедиціях. Студенти, які вільно володіють однією з іноземних мов, мають можливість проходити виробничу практику за кордоном.

В Інституті функціонують геологічний музей, один з кращих в Україні, інформаційно-обчислювальний сектор, науково-дослідні лабораторії. Студенти під керівництвом досвідчених викладачів набувають досвіду у вирішенні теоретичних проблем та практичних питань геологічної науки, опановують різноманітні методи дослідження, беруть участь у розробці нової апаратури.

Випускники Інституту геології запрошуються на роботу та до аспірантури в академічні інститути та навчальні заклади, працюють в геологічних експедиціях, в органах державного та регіонального управління. Окремі випускники запрошуються на роботу в Канаду, США, Австралію, в країни Західної Європи та СНД.


 
Інститут геології